Det finns många fördelar med att bygga större hus i trä – den negativa klimatpåverkan är mindre, fabrikstillverkning underlättas och vistelseklimatet för dem som bygger blir bättre. Trots det har träbyggandet ännu inte slagit igenom med full kraft. En intervjustudie gjord inom Tillverka i Trä visar att det ofta är vanans makt och bristande förståelse längs hela värdekedjan som sätter käppar i hjulet.

I närmare 100 år har betong varit normen som stommaterial för större byggnader och det är först under de senaste 30 åren som moderna trästommar har introducerats som alternativ. För att undersöka varför trästommar inte används i större utsträckning trots att de flesta är överens om att det finns en stor potential i materialet, genomförde Linnéa Johannsson, projektledare på Johanneberg Science Park djupintervjuer om trähustillverkning med 10 nyckelpersoner inom exempelvis entreprenad, sågverk, arkitekter och samhällsplanering.

— Det som var mest slående var att vanans makt har jättestor påverkan. Man gör det man brukar göra och känner sig trygg med, då man upplever att man det kräver mindre resurser och ansträngning, säger Linnéa Johannsson, som presenterade sin rapport under ett öppet webbinarium i december 2020.

Kunskap om trä saknas i flera led

Hennes studie visar även att kunskap om trä som byggmaterial saknas i flera led av byggprocessen vilket skapar osäkerhet och gör att olika åtgärder sätts in försent i processen och därför blir onödigt komplicerade. Dessutom är byggprocessen fragmenterad och det finns stora brister i förståelsen för de förutsättningar och begränsningar som styr byggbranschens olika aktörer. Detta leder till att aktörer arbetar för en optimering av sin egen verksamhet, vilket inte sällan leder till ökade kostnader och arbetsinsatser hos andra aktörer.

— Erfarenhetsöverföring sker främst inom den egna organisationen, men mellan olika företag sker detta inte standardmässigt, trots att man kanske jobbat inom samma projekt. Här trodde många av dem jag intervjuade att mycket skulle kunna göras för att stärka branschen och byggprocessen i stort, säger Linnéa Johannsson.

Ser stor potential

Genom att peka på de hinder som ligger i vägen för träbyggande i stor skala vill Linnea Johannsson och Tillverka i Trä också peka på vägen framåt. Här finns en stor potential för de som går före och demonstrerar goda exempel.

Det är en bransch i rörelse och många prövar sig fram. Det kan verka skrämmande, men det finns också ett stort utrymme att forma en ny och bättre process.

 

Vill du veta mer? Här kan du läsa hela rapporten.