Generellt i byggbranschen är endast nio procent kvinnor och inom hantverksyrkena är siffran enbart två procent. Byggsektorn har samtidigt ett ständigt behov av fler medarbetare och nya kompetenser. Och I en undersökning bland Byggföretagens medlemmar säger 79% att de avstått affär med anledning av de inte har rätt personer som kan göra jobbet. Det finns alltså mycket att vinna på att öka antalet kvinnor som jobbar i byggsektorn. Men vad grundar sig detta i?

– Sverige har en väldigt könsnormativ skola där pojkar i första hand väljer bygg eller tekniklinjer medan tjejer väljer vård och omsorg eller barn och fritid på gymnasiet. Vi väljer väldigt könsbundet i vårt land vilket går emot det faktum att vi själva tycker vi kommit långt i jämställdhetsfrågan, säger Elin Kebert på Byggföretagen. Som bransch måste vi möjliggöra att kunna välja att jobba med bygg även för den som inte valde det vid 14 års ålder. Det måste bli lättare att få göra det valet även vid 20–25 år, eller 42 år!

Det finns också föreställningar om arbetets karaktär och arbetsmiljöns kvalitet som påverkar. Detta har Derome jobbat mycket med när deras nya husfabrik i Värö skulle utvecklas och bemannas. Målet var att 50% män och 50% kvinnor skulle anställas. För att nå dit undersökte Derome både vad som påverkar att någon väljer byggsektorn, och hur detta kan förändras. Henrik Svahn berättar:

– Det är många faktorer som påverkar att så få kvinnor söker sig till branschen. Det är en utbildningsfråga, värderingar och kultur spelar in, hur branschen arbetar med rekryteringar samt att många arbetsmoment i den traditionella byggbranschen är fysiskt krävande. När vi bygger i fabrik har vi kunnat nå så långt att det inte längre finns några fysiska begränsningar för vem som kan jobba i fabriken. För oss är det självklart att industriellt byggande kan bidra till ökad jämställdhet. Mycket är kopplat till arbetsmiljö. Vi arbetar mycket med ergonomi och säkerhet, bra personalutrymmen samt praktiska saker som spelar in för att vi ska attrahera fler kvinnor till dessa yrken.

Just förtillverkningen, alltså att bygga hus i fabrik, har många fördelar. Fabrikens placering kan till exempel läggas nära de anställdas bostäder för att minska pendlingsavstånd och ge samma restid varje dag, vilket gör att det funkar bra att få ihop vardagspusslet med barn och familj, vilket såklart gynnar alla föräldrar. Det är också lättare att i en fabrik säkerställa tillgång till bra hjälpmedel, tillräcklig belysning och god ljudmiljö vilket gör arbetsdagen trevligare för alla anställda. Men att göra arbetet i sig mer attraktivt är bara ena sidan av myntet – aktörerna i byggsektorn måste också berätta om detta mer aktivt och erbjuda fler vägar in i branschen. Henrik fortsätter:

– Vi såg att vi kunde göra rätt från början när vi skulle bygga fabriken i Värö. För att få fler sökande till de nya tjänsterna ordnade vi informationsträffar riktade till kvinnor och berättade om arbetsmiljön, lokalerna och arbetsuppgifterna. För att jobba med jämställdhetsfrågan med de befintliga anställda involverade vi personal med HR-kompetens, hade dialoger med anställda och genomförde ett värdegrundsarbete. Det var också viktigt att vi hade ett skarpt mål att styra mot. I Värö lyckades vi anställa 25-30% kvinnor, vilket vi är väldigt stolta över. Dock är målet fortfarande att nå 50%, så nu sprider vi det här jämställdhetsarbetet till resten av verksamheten.

Elin Kebert arbetar även med utbildningsfrågor på Byggföretagen. Hon lyfter att en viktig aspekt för att öka jämställdheten inom sektorn är att lärare och branschföreträdare som syns i utbildningen representerar båda könen. Allt för att eleverna ska få förståelse av hur stor och bred branschen är – för att göra ett normbrytande val behövs ofta förebilder.

Byggföretagen arbetar på olika sätt för att attrahera fler kvinnor till byggsektorn. En avgörande faktor när det kommer till rekryteringsprocessen är att annonserna måste vara tydliga. Elin berättar:

– Vi på Byggföretagen arbetar mycket med informationskampanjer, bland annat i sociala medier, för att marknadsföra yrkesutbildningarna som finns. Kampanjerna har till stor del fokuserat på att marknadsföra förebilder i form av före detta kvinnliga elever som numera arbetar i byggsektorn. Kampanjerna behöver tala om vad yrkena innebär, hur en arbetsdag kan se ut och var jobben finns. Med mer inriktade kampanjer såg vi ett ökat tryck på ansökningar till de olika utbildningarna med ungefär 40% på ett år, eller omräknat till 600 personer. Glädjande nog ökade även ansökningarna från män!

Avslutningsvis uppmanar Elin och Henrik alla företag i byggsektorn är att se om ni kan göra någonting för att bidra till utbildningarna i ert närområde! Här är några tips:

  • Gymnasieutbildningarnas utformning är styrs nationellt. så där är möjligheten att påverka lite mindre. Det är ändå viktigt att vara närvarande med förebilder.
  • KY-utbildningar har större frihet i sin utformning, så var gärna närvarande där och bidra till att utformningen på utbildningen stämmer med de behov ni har idag. I synnerhet vad gäller det industriella byggandet!
  • Håll öppna hus på era fabriker, gärna på helger och rikta inbjudan till kvinnor!
  • Erbjud lärlingsplatser med handledning!

Text: Peter Selberg, Johanneberg Science Park
Foto: Derome och Byggföretagen