Bakgrunden till projektet är att flerbostadsbyggandet i trä ökar och ger stora klimatvinster. Men en utmaning för både den industriella träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin har samtidigt varit att utveckla effektivare och behovsstyrd, industrialiserad produktion. Målet med Tillverka i Trä har därför varit att ta tillvara på den spetskompetens inom produktionsteknik och design som finns i Västra Götaland. Det finns fördelar med detta både ur tillväxtperspektiv och ur ett klimatperspektiv och genom att koppla samman denna kompetens med träbyggnadsindustrin, träkomponentleverantörer, träinredningsföretag samt leverantörer av automationsutrustningar, system och tjänster har vi uppnått spännande resultat.  

Under projektets första tre år (2019-2021) har vi utvecklat testmiljöer och undersökt möjligheter inom teknik och för trä som material, allt i nära kontakt med företag och andra intressenter i branschen – både inom och bortom vår region. Vi har också drivit processer för design och genererat ny kunskap, samarbeten och stärkt konkurrenskraften hos företagen i Tillverka i Träs nätverk.    

Att utveckla former, metoder och processer för samverkan för att på lång sikt etablera en regional nod som ska vara ett kompetenscentrum inom industriell trämanufaktur har varit i fokus under projektet hittills och kommer fortsatt att vara det framöver. Bland företagen vill man även driva på förändringsprocesser för spridning av nya innovationer, bland annat genom fler pilotprojekt och kontaktskapande aktiviteter som studiebesök. Inte minst fortsätter frågor som rör hållbarhet att vara viktiga. 

Lärdomarna från arbetet tas nu vara på i det fortsatta projekt där vår nya projektledare för Tillverka i Trä, Emelie Hennström från Innovatum Science Park, kommer leda arbetet vidare då Jenny Schmitz Dahlöf är föräldraledig.

Parter i projektet framåt

  • Innovatum Science Park fungerar som projektledare för Tillverka i Trä och ansvarar för nätverkets utveckling.
  • Högskolan Väst ansvarar för testbädd och forskning inom industriell tillverkning, automation och digitalisering.
  • Göteborgs universitet, HDK Valand Campus Steneby ansvarar för aktiviteter och projekt kopplade till att utveckla och tillämpa designmetodik och arbetssätt för testbädden inom möbeldesign, tillverkning och restströmmar.
  • Fyrbodals kommunalförbund etablerar utvecklingsinsatser inom cirkulär, skogsbaserad bioekonomi utifrån restströmmar.
  • Johanneberg Science Park sköter samverkan med Chalmers och deltar i aktiviteter kring stadsutveckling.

Har ni några funderingar runt projektet eller är intresserade av att vara med i nätverket, kontakta Emelie på telefon 070-430 38 29 eller via mail emelie.hennstrom@innovatum.se