Nätverket

Tillverka i Trä har ett brett nätverk bestående av såväl kunniga aktörer från näringslivet och akademin som forskare inom området. Som företag i nätverket deltar du i utbytet av kunskap och erfarenheter mellan olika branscher, akademier och regioner och kan inleda spännande samarbeten med andra aktörer. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar och effektiv trätillverkning!

Vi arbetar även med mindre nätverksgrupper där deltagarna bidrar med egna erfarenheter och kunskaper inom ett visst område. Här kan du läsa mer om våra nätverksgrupper!

Woodtube vill minska industrins påverkan på klimatet och tror att resurseffektiva produkter från den svenska skogen är den rätta vägen att gå för att uppnå det målet. Deras patenterade pappersregel är billigare och har 14 gånger mindre koldioxidutsläpp än de plåtreglar som används idag när man bygger innerväggar.

Arbetsmiljön för snickaren blir bättre eftersom den minskar både tunga lyft och risken för skärskador. Det finns fler applikationer för pappersregeln där man vill göra mer klimatsmarta produkter och utnyttja kombinationen av ett lätt, starkt och klimatsmart material.

Varför ville ni bli del i Tillverka i Trä?

Tillverka i trä består av aktörer som ligger i framkant av hållbart byggande och vi ser att det finns synergieffekter i att delta i gemensamma projekt och dela erfarenheter.

Kontakt

Tobias Söderbom Olsson
tobias@woodtube.se

Scandinavian Fibre Board AS utvecklar nya produkter baserat på biomaterial från skogen, och har deltagit i utvecklingen av en ny Fiberboard baserad på Termomekanisk pappersmassa. Det unika med denna platta är att vi styr egenskaperna på plattan med hjälp av raffineringsteknologi. Fiberskivan är unik då den blir oerhört stark men fortfarande lätt.

Plattorna har en densitet på mellan 110 kg/m3 upp till 300 kg/m3 beroende på vilken egenskap som söks; låg densitet ger högt isolationsvärde och högre densitet ger bättre ljud- och brandegenskaper.

Användningsområden är både inom byggprodukter och råvara till möbeltillverkning, exempelvis värmegolv, takapplikationer, KL-Hybrider och möbler som exempelvis bänkskivor, bord och skåp.

Varför del av nätverket i Tillverka i Trä?

Vi ser Tillverka i Trä och Stenebymiljön som en perfekt möjlighet för oss att jobba med nya prototyper, på grund av den designkompetens som finns. Vi tror även att vi kommer ha nytta av att ta del av den kompetens som finns inom bygg och byggkomponenter. Dessutom är några av våra viktiga partners även medlemmar vilket gör det ännu viktigare för oss att delta.

Kontakt:
Joar Stensløkken
joar.stenslokken@scanfibre.com

Woodbe Engineering AB har skapat ett självlåsande stomsystem i korslimmat trä. Idén grundade sig i ett examensarbete på Karlstads universitet som utfördes av John Elwin Segolsson och Filip Palosaari (grundare av Woodbe) och fokuserade på infästningar i korslimmat trä eftersom det är ett attraktivt material då byggbranschen vill gå mot ett mer hållbart byggande.

Företaget fokuserar på att utveckla de självlåsande stomsystem för att underlätta träbyggandet och bidra till smidigare montage och ett mer ergonomiskt byggande genom smarta och enkla lösningar, för att göra valet enklare att bygga i trä.

Varför ville ni bli del i Tillverka i Trä?
Vi är  intresserade av att vara med i Tillverka i Trä då vi har varit med på en workshop och ett webbinarium med er. Efter workshopen ”Bygga med KL-trä” fick vi ett större kontaktnät som har hjälpt oss att gå vidare och utveckla Woodbe. Detta är ett bra sätt för att kunna lära sig av varandra i branschen och utvecklas tillsammans för att göra valet enklare att bygga i trä.

Vi är ett startup företag som vill vara med och utveckla byggbranschen inom trä då vi håller på med utveckling för infästningsmetoder i ett nytt stomsystem för korslimmat trä.

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

 

Varför vill ni bli del i Tillverka i Trä?

Vi har valt att bli partner då vi kan vara med och bidra med vår kompetens om trä och våra medlemsföretag kan få hjälp av nätverket som skapas i projektet. Vi kommer främst att vara involverad i det testbäddsprojekt som är initierat tillsammans med TMF och HDK-Steneby men är även intresserad av det större sammanhanget och vad som kan bli fortsättningen på projektet. Det är viktigt att industrin och forskning, skolverksamhet har en bra och tät dialog vilket möjliggörs i det här projektet.

Alla ska ha råd att bo och må bra i väldesignade, hållbara och bekväma bostäder. Därför utmanar vi branschens traditionella byggmetoder och utforskar möjligheternas gränser. Vår idé är att utveckla och ta prefabricerade bostäder i massivträ till en helt ny nivå. I nära samarbete med arkitekten tar vi ansvar för ett hållbart boende och skapar nytänkande lösningar långt utöver det vanliga.

Effekten är sänkta produktionstider, kostnader och mindre negativ miljöpåverkan, utan att kompromissa vare sig med materialval eller god design. Bland våra kunder finns både privata och kommunala fastighetsbolag.

Space M2 är ett privatägt företag och du hittar oss i Edsvära, 30 km väster om Falköping. Vi är knappt 50 medarbetare som producerar ca 500 nyckelfärdiga bostäder per år.

 

Varför vill ni bli del i Tillverka i Trä?

Vi ser ett värde i att vara en del av ett nätverk och såväl kunna få som dela med oss av kunskap kring industriellt byggande.

Click-in Fixture Systems arbetar med ett nytt sätt att montera fönster för byggservice och byggindustrin.

Idén föddes för flera år sedan när de jobbade med egendesignade fönster och inte ville ha karmhål för designens skull. Efter många försök fick de fram ett fäste som inte bara gör monteringstiden kortare, utan också gör det möjligt att montera fönstret där det finns fäste i väggen och flytta fästet fritt längs med hela karmen. I dagsläget jobbar de brett mot bland annat montörer, fönstertillverkare och husfabrikörer.

Varför ville ni vara med i nätverket?
”Genom att vara partner i Tillverka i Trä tror vi att vi får möjlighet att visa upp denna produkt i sin rätta miljö. Företag och företagare med lång erfarenhet och goda kunskaper kan vara med att utveckla produkten ännu mer, och vi tror därför att vi tillsammans med andra partners i Tillverka i Trä kommer kunna hitta den ultimata lösningen.”

Kontakt
Tim Börjesson Järnesjö
073-732 46 75
tim@click-in.se 

 

Eld & Vatten brandtryggar byggnader genom att förse marknaden med produkter inom passivt brandskydd. Våra produkter byggs in i byggnader för att förhindra att bränder uppstår eller förvärras samtidigt som de skall synas så lite som möjligt. Exempel på detta är brandsäkra ventiler för fasad, takfot och väggar samt flam- och brandskyddsfärger för trä och stål m.m. Vår ambition är att ha de bästa produkterna inom dessa områden.

Genom åren har vi hjälpt både små och stora företag att brandtrygga sina byggnader, och med gedigen kunskap och erfarenhet inom brandskydd hjälper vi gärna er också!

Varför ville ni vara med i nätverket?
”Vi vill sprida och tillägna oss den bästa kunskapen inom området bygga / tillverka i trä. Vi har idag samarbete med både små & stora aktörer in träbyggnation, samt har levererat lösningar till bl. a CIK Arena, Skellefteå nya kulturhus Sara m.m. Vi ser på nätverkande som mycket givande och vi satsar på att växa tillsammans med er.”

 

Kontakt
Erik Wahlström
erik@eldochvatten.se
www.eldochvatten.se

Plockhugget levererar virke från kalhyggesfritt svenskt skogsbruk vilket ger motståndskraftiga, vackra och mångfaldsrika skogar för oss alla!

I kalhyggesfria skogar behålls hela tiden ett fungerande ekosystem med ett myller av arter och träd i olika ålder och storlek. Markens koldioxid stannar under jord och skogarna blir tåliga mot storm, brand, torka, översvämning och insekts- och svampangrepp. Våra leverantörer plockhugger träd utifrån trädens storlek och mognad. Det ger en vacker, varierad och naturlig skog med bibehållna sociala och ekologiska värden. Kvaliteten på virke från hygggesfria skogar blir över tid högre vilket ger bättre förutsättningar för förädling och tillverkning av långlivade produkter. Plockhugget erbjuder också kurser, föreläsningar, rådgivning, avverkningsplanering och förvaltningstjänster.

 

Varför ville ni vara med i nätverket?
”Vi hoppas på att både få och bidra till nya kunskaper och insikter och mer nätverkande i regionen!”

Kontakt
Eva-Lotta Hultén
eva-lotta@plockhugget.se
https://plockhugget.se/ 

WOUP AB förädlar restströmmar av trä till attraktiva design- och byggprodukter. De har kompetens att arbeta branschöverskridande, direkt mot arkitekter, byggföretag och kommuner för att möta miljömässiga, ekonomiska och sociala krav. Genom en digital plattform, WOUP CHAIN, tillgängliggörs restströmmar från träindustrin för olika aktörer inom trävärdekedjan och skapar förutsättningar för industriell symbios. På detta sätt skapas nya kreativa länkar mellan bygg- och möbelbranschen.

 

Varför ville ni vara med i nätverket?

”För oss är det självklart att vara en del av detta nätverk av aktörer där vi ser att vi både kan bidra till och gynnas av gemensamma kunskapsökande aktiviteter.”

 

Kontakt
Ola Andersson
ola.andersson@woup.se
https://www.woup.se/

Derome är Sveriges största privatägda skogsindustrin med hela värdekedjan ”från skog till färdighus” genom 5 sågverk, produktion av biobränsle, 50 byggvaruhandlare, 7 takstolsfabriker och 5 husfabriker. Vi har en god spridning i hela Sverige men merparten av verksamheten är belägen längs västkusten.

 

Varför ville ni vara med i nätverket?Varför ville ni vara med i nätverket?
Ett av våra kärnvärden är ”drivkraft”, och i detta ord ingår att ständigt utvecklas och med våra industriella processer i våra hus- och takstolsfabriker siktar vi framåt mot ytterligare automation och robotisering. Genom Tillverka i Trä och detta kluster kommer vi nära den senaste kunskapen och expertisen inom området, samt bygger nätverk med branschkollegor och andra företag med samma ambitioner.

Kontakt
Anders Carlsson
anders.carlsson@derome.se
https://www.derome.se/

POJI erbjuder en teknisk konsulttjänst inom FEM-analys och arbetar med hållfasthetsberäkningar, lastnedräkningar, stomstabilitet, och utveckling av parameteriserade beräkningsmodeller för industriellt byggande.

 

Varför ville ni vara med i nätverket?
”Vi tror starkt på ökat byggande i trä och bidrar från vår kant med utveckling av metoder för att förenkla dimensioneringsprocessen av flerfamiljshus med KLT eller regelstomme. Tillverka i trä ligger i linje med vår utveckling och våra mål.”

Kontakt
Per-Olof Jansson
per-olof.jansson@poji.se
http://poji.se

ImproviCon AB arbetar främst med med produktions- och flödesförbättrande åtgärder samt utbildning, coachning och rådgivning för företag inom bygg- och tillverkande industri.

Varför ville ni vara med i nätverket?
”Tillverka i Trä omfattar många av ImproviCons intresseområden och jag vill samverka med andra företag för att hjälpa det industriella träbyggandets utveckling framåt.”

Kontakt
Erik Söderholm
erik@improvicon.se
http://improvicon.se/

 

Randek utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande maskiner och system ämnat för prefabriceradhustillverkning. Produktsortimentet består av: kapsågar, vägg-, golv-, och taklinjer, takstolssystem, vändbord och specialmaskiner. Automationsgraden sträcker sig från helautomatisk till manuell.

Varför ville ni vara med i nätverket?
Randek drivs och strävar efter att vara den självklara valet av prefab partner för både stora och små hus producenter världen över. Vi bygger framtiden tillsammans med, och i samarbete med våra kunder som i stor mån bygger i trä som är det klimatsmarta valet. För oss är denna typ av samverkan väldigt viktiga och vi ser fram emot kunskapsspridning, inspiration och utveckling. Expertis och fördjupad kunskap gör skillnad.

Kontaktperson
Ola Lindh
ola.lindh@randek.com

http://www.randek.com/se/

Verkstadsbolaget är en mekanisk verkstad som utvecklar, tillverkar och installerar utrustning för träindustri anpassat efter varje kunds produkter och möjligheter. Vi bygger även maskiner och utrustning till andra verksamheter som t.ex. fordonsindustri då vi är flexibla och gillar utmaningar.

 

Varför partner i Tillverka i Trä?

Trä är ett spännande material, och det är ett material som kommer att användas i större utsträckning i framtiden.

I nuläget finns flera nya processer med stor utvecklingspotential, att få vara med på den resan är både stimulerande och spännande.

Kontakt
Lars Hartman
lars.hartman@verkstadsbolaget.se
https://verkstadsbolaget.se/

Vertex BD är en professionell mjukvara för byggdesign, som automatiserar dina arkitekt- och konstruktionsprocesser.

Den bygger på automatiserade verktyg, som utför de många repetitiva uppgifterna i byggprocessen, och på så vis minskar arbetsbördan för personalen. CAD/BIM-modellen kommunicerar sedan sin information till allt från hussäljare, monteringsrobotar i husfabrikerna till entreprenaderna på byggplats. Allt för att skapa värde i byggandets alla moment.

https://www.vertexcad.com/web/se/hem

Atterfors Consulting AB verkar inom gränssnittet mellan traditionellt byggande och industri. Vi har 30 års erfarenhet i rådgivning till företag när det gäller att öka andelen av värdekedjan som kan förberedas och tillverkas off-site i en egen utvecklingsmiljö. Vårt erbjudande sträcker sig från strategisk rådgivning åt stora koncerner till verksamhetsnära coachning till mindre företag och start-ups. Allt i gränssnittet mellan industri och byggplats, med fokus på hållbara material och metoder.

Varför partner i Tillverka i Trä?
Trä är det enda förnyelsebara byggmaterialet som lämpar sig i en industriell skala. Det är lätt, starkt och kostnadseffektivt och passar därmed att använda i såväl i det industriella byggandet som interiöra designprocesser. Det är i detta område som morgondagens samhälle skapas. Det vill vi göra med andra och då är Tillverka i Trä den logiska mötesplatsen.

Kontakt
Lars Atterfors
lars.atterfors@gmail.com
+46727 18 77 40

CC100s tekniska lösning är ett patenterat energieffektivt och klimatneutralt träytterväggssystem. Systemet är flexibelt, cirkulärt och skapat för att komplettera befintliga aktörers konstruktioner med en yttervägg som ger en lägre kostnad för lågenergiväggar.

Varför partner i Tillverka i Trä?

CC100 är i fas två i sin utveckling, där vi ska utveckla vår semiautomatiska produktionslösning. I det arbetet hoppas vi genom nätverket kunna få tillgång till kunskaper och tekniklösningar som ligger i framkant.

Kontakt
Lars Atterfors
lars.atterfors@gmail.com
+46727 18 77 40

Konstruktions-/arkitektbyrå som även utvecklar och säljer egen mjukvara mot bygg och fastighetsbranschen.

Varför ville ni vara med i nätverket?

För att hjälpa till att driva utvecklingen i branschen.

Kontakt: Martin Carlsson

martin@vizcon.se

Johannes Norlander Arkitektur AB

Storgatan 22 A, 2 tr

SE 11455 Stockholm

Phone: +46(0)70 7560148

www.norlander.se

We are offering a new digital eco system with high quality design furniture where the customer can choose between handcrafted in local wood or printed in reused material.

Our vision is to create a new platform of furniture manufacturing where we let its circular economy be truly waste free.

 

Varför ville ni bli del i Tillverka i Trä?

– Projektet låter verkligen spännande och i linje med Normada furniture.

 

Kontaktperson

Johanna Vesterberg

johanna.vesterberg@normada.se

Ett bemanningsföretag som hyr ut robotar till företag. Vi tror att framtidens arbetslag består av människa och robot. Med vår Rebl Workmate kan företagen fokusera på att utveckla sina verksamheter och deras anställda för att möta en dynamisk vardag.

Varför ville ni bli del i Tillverka i Trä?


– Vi tror på utveckling och innovation och vi upplever Tillverka i Trä vara en etablerad verksamhet för oss att växa tillsammans med.

Kontaktperson
Shammeran Benjamin

info@rebl.se

ModC Networks AB develops, builds and installs innovative low-carbon pedestrian and cycling infrastructure solutions.

By replacing asphalt with wood, we provide a healthier product both for people and the earth.

Taking advantage of the combination of centuries-long experience and cutting-edge wood research present in Sweden, we solve the associated technical challenges to deliver a safe and reliable product with limited maintenance requirements and long lifetime.

Our vision is to enable safer, more sustainable, and more widespread soft mobility infrastructure to support our society’s transition towards a decarbonized mobility.

By making our product modular, we are able to reach high quality standards for a competitive price.

 

Varför ville ni bli del i Tillverka i Trä?

För att träffa relevanta aktörer i branschen, skapa nya samarbetsmöjligheter och ta del av kunskap och erfarenhet som finns i nätverket.

Kontaktperson

Jean Huvelle

jean@modularcycling.eu

 

 

 

 

Vill du och ditt företag också vara med och skapa innovativ trätillverkning för framtiden?